Tarieven en vergoedingen

Vergoeding: [zie ook op deze pagina : invoering Zorgprestatiemodel per 1-1-2022]

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten voor zorg vallen wel onder uw eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product binnen de Basis GGZ: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten en de daarmee samenhangende indicatie door de huisarts.

De behandelaren sluiten individueel contracten af met zorgverzekeraars, voor de basis GGZ en/ of de gespecialiseerde GGZ. Of een behandelaar een contract heeft kunnen afsluiten hangt van meerdere factoren af. De GZ-psychologen werken in de Basis GGZ, de psychotherapeuten werken in de Basis en Specialistische GGZ. Daarbij bieden CZ/OHRA, Menzis en VGZ slechts zeer beperkte budgetten om zorg te mogen verlenen.

Dat betekent dat u bij aanmelding wordt gevraagd bij welke verzekeraar u bent aangesloten. Vervolgens zullen wij contractruimte controleren en gaan wij met u in gesprek over de beste match, op inhoud en ruimte voor vergoeding van uw zorg. Het kan dus voorkomen dat wij u niet in behandeling kunnen nemen. Wij zullen u in dat geval adviseren om met bemiddeling door uw zorgverzekeraar elders behandeling te zoeken.

Aantal stoornissen uitgesloten uit de basisverzekering
Bijvoorbeeld aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U moet behandeling hiervoor zelf betalen. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, dus voordat u begint aan het behandeltraject.

Zelf betalen
U kunt uw redenen hebben om geen diagnose in uw medisch dossier te willen. Een DSM-V diagnose kan u hinderen bij aanvraag van een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverklaring als ZZP-er. In dat geval kunt u kiezen voor het zelf betalen van een (korte) behandeling; tot 385 euro moet u immers altijd zelf betalen uit uw eigen risico, dit staat gelijk aan 4 gesprekken. Kosten per gesprek zijn 100 euro per sessie van 45 minuten.

Invoering Zorgprestatiemodel per 1-1-2022 – gevolgen voor lopende en nieuwe behandeling

De regering voert per 1 januari 2022 een nieuwe vorm van financiering van de GGZ-zorg in, het Zorgprestatiemodel. Wat gaat u hiervan merken:

  • Het huidige systeem wordt per 31 december afgesloten. Uw lopende behandeling wordt dan administratief gesloten en gefactureerd en opnieuw geopend op 1 januari 2022. U zult via uw behandelaar of uw zorgverzekeraar bericht ontvangen over de factuur voor de zorg geleverd tot 31 december. In het nieuwe systeem wordt de factuur maandelijks verwerkt. U zult dus in 2022 elke maand bericht van uw behandelaar of zorgverzekeraar ontvangen over de tot dan gemaakte kosten.
  • Bij het afsluiten van het oude systeem wordt per 31 december uw eigen risico, 385 euro over het jaar 2021 bij u in rekening gebracht, in geval dit in dit jaar nog niet eerder is gebeurd. Vervolgens zal bij de facturering eind januari het eigen risico, 385 euro over 2022 bij u in rekening worden gebracht. Dit gebeurt dus begin van het jaar in plaats van later of eind van het jaar.

U zult dus merken dat in de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, cliënten verplicht worden om niet alleen in het startjaar van behandeling maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden.

Verschillende beroepsverenigingen hebben protest aangetekend tegen deze vorm van dubbel belasten van de zorg: door 2x het eigen risico te moeten betalen, is de generalistische basis-ggz straks in feite niet meer verzekerd, terwijl deze zorg juist laagdrempelig moet zijn. Dit protest heeft de minister aan het werk gezet. Deze zal in het eerste kwartaal van 2022 met een reactie komen. Tot dan zijn wij als praktijk gebonden aan dit landelijk ingevoerd systeem.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico algemene zorgkosten voor behandelingen in 2021 en 2022 bedraagt maximaal 385 euro. Mocht dit nog niet besteed zijn aan andere zorgkosten in 2021, dan zal dit bedrag in rekening worden gebracht door uw zorgverzekeraar. Mocht u daarnaast een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar dan dient u ook daarmee rekening te houden.

Screening

Wanneer u wordt verwezen door uw behandelend arts van de IVF-poli van het Diaconessenziekenhuis (Stichting Medische Voortplanting Voorburg) krijgt u een screenend gesprek met een van onze behandelaren. De kosten hiervoor zijn 200 euro. Deze kosten vallen niet onder verzekerde zorg, u ontvangt hiervoor een factuur.