Privacyverklaring A.J.C.M Lansbergen-de Vette

versie 24 mei 2018

Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette, psychotherapeut bij Praktijk LEV

AGB code mw Lansbergen-de Vette 94009828

AGB code Praktijk LEV 94057898

 Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette, psychotherapeut bij Praktijk LEV, gevestigd te Voorburg, Van Arembergelaan 86 2274BW en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27374873, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe mw drs AJCM Lansbergen-de Vette met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie mw drs AJCM Lansbergen-de Vette persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van mw drs AJCM Lansbergen-de Vette;
 3. bezoekers van www.praktijklev.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van mw drs AJCM Lansbergen-de Vette;
 5. sollicitanten- deze categorie is nu niet van toepassing
 6. alle overige personen die met mw drs AJCM Lansbergen-de Vette contact opnemen of van wie mw drs AJCM Lansbergen-de Vette persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers (er is op dit moment geen sprake van medewerkers in dienstverband).
 1. Verwerking van persoonsgegevens

mw drs AJCM Lansbergen-de Vette verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of -in de toekomst- webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van mw drs AJCM Lansbergen-de Vette zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. voortkomen uit video-opnames tijdens sessies welke worden gemaakt met uitdrukkelijke toestemming van patient welke schriftelijke toestemming in het dossier van patient wordt bewaard
 5. voortkomen uit eventuele toepassingen voor e-health
 1. Doeleinden verwerking

mw drs AJCM Lansbergen-de Vette verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijklev.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 6. Rechtsgrond

mw drs AJCM Lansbergen-de Vette verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mw drs AJCM Lansbergen-de Vette persoonsgegevens verwerken. Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mw drs AJCM Lansbergen-de Vette ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van eventuele sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

Mw drs AJCM Lansbergen-de Vette kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van mw drs AJCM Lansbergen-de Vette gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mw drs AJCM Lansbergen-de Vette te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mw drs AJCM Lansbergen-de Vette door een e-mailbericht te sturen naar j.lansbergen@praktijklev.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop mw drs AJCM Lansbergen-de Vette persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mw drs AJCM Lansbergen-de Vette door een e-mailbericht te sturen naar j.lansbergen@praktijklev.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).