Kwaliteit

werkwijze-psycholoog-psychotherapeutAan de dienstverlening van vrijgevestigde praktijken voor psychotherapie en psychiatrie worden strenge eisen gesteld. Sinds 2016 wordt van een ieder die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ – met of zonder contract met de verzekeraar- gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Het is daarbij belangrijk dat het voor onze cliënten en andere belangstellenden duidelijk is hoe de kwaliteit van onze praktijk gewaarborgd is. Hoewel veel van onderstaande informatie al op de website te vinden is, hebben we de voor de kwaliteitstoetsing belangrijke informatie nog eens op een rijtje gezet.

Heeft u toch nog vragen? Schroom niet om ons te mailen met uw vragen op informatie@praktijklev.nl 

Praktijk LEV is een maatschap van zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut/GZ-psycholoog Kosse Jonker, zelfstandig gevestigd psychotherapeut Jacqueline (AJCM) Lansbergen-de Vette en zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog Nadia Garnefski. Praktijk LEV is een opleidingspraktijk voor zowel psychotherapeut als GZ-psycholoog. Wij zijn gespecialiseerd in de psychotherapeutische behandeling vanuit het gedragstherapeutische, psychodynamische, cliëntgerichte, systeemtheoretische en oplossingsgerichte referentiekader. Wij zijn behandelspecialisten, die in principe iedereen met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kunnen nemen. De behandelovereenkomst wordt in overleg gesloten.

Een psychotherapeut is specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg. We houden ons bezig met de biologische, psychologische en sociale factoren die leiden tot gezondheidsklachten.

Zelfstandig gevestigd betekent dat het specialisme psychotherapie onafhankelijk van instellingen wordt uitgevoerd.

Onze praktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor de intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. In principe kunt u binnen 4 weken terecht (Treeknorm) en de behandeling kan dan direct van start gaan. Rond de bekende vakantieperiodes moet u rekening houden met die 4 weken.

Eventuele cliëntenstop

Informatie over een eventuele cliëntenstop vanwege dreigende overschrijding van het budget van sommige zorgverzekeraars vindt u up to date op de website onder het kopje: “aanmelden”.  Het kan namelijk zo zijn dat we voor onbepaalde tijd geen nieuwe cliënten in behandeling nemen van verzekeraars die een zorgplafond hanteren. Indien dit het geval is en u een polis heeft voor vrije keuze van hulpverlener (en dus altijd terecht moet kunnen bij de zorgverlener van hun keuze), kunt u zich melden bij uw verzekeraar en een schriftelijke verklaring vragen dat uw verzekeraar de rekening zal betalen ook al zou dit ons budget overschrijden. Verzekerden met een natura polis kunnen het Zorgteam van hun verzekeraar vragen om hulp bij het vinden van een passend alternatief in hun omgeving. Volgens de zogenaamde Treeknorm heeft u het recht om binnen 4 weken bij een praktijk terecht te kunnen met vergelijkbare kwalificaties als die wij hebben. Voor alle duidelijkheid: uw verzekeraar bepaalt waar zij extra zorg inkoopt en wanneer dit nodig zou zijn. Het is dan ook verstandig u hierover bij het afsluiten van een nieuwe verzekering goed te informeren.

Anne van ’t Land werkt deels contractvrij. Dit betekent dat er geen plafond in budget is en dus geen financiële reden voor een patiëntenstop. Dit houdt ook in dat de verzekeraar maximaal 75% vergoedt van behandeling, en u verantwoordelijk bent voor het resterende bedrag. Over betaling hiervan worden apart afspraken gemaakt.

Intakefase

De intakefase kan uit meerdere gesprekken bestaan, en heeft als doel om wederzijds te toetsen of er een klik is, uw vraag te bespreken, uw klachten te inventariseren, en deze te classificeren en tot een diagnose te komen. Zonder diagnose kan er immers geen sprake zijn van een verzekerd traject. Meestal zullen we u ook vragen iemand uit uw naaste omgeving die belangrijk voor u is (bijvoorbeeld uw partner, ouders e.d.) mee te nemen. Daarnaast is dit vooral de gelegenheid om na te gaan of u iets met ons en onze aanpak kunt en of wij verwachten voor u helpend te kunnen zijn. Indien dit niet het geval is dan zullen we u en uw huisarts (als u dat goed vindt) een advies geven over een eventueel passender aanpak. Aan het einde van de intakefase bespreken we met u het voorlopig behandelplan. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Indien u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u bij de apotheek een uitdraai vraagt die u kunt meenemen naar het kennismakingsgesprek.

Behandelplan

Het behandelplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken. Met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Wij gaan er van uit dat u hierbij zelf de regie voert. U kunt een afschrift van het behandelplan krijgen. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent, maar voor ons volstaat als u tijdens ons gesprek aangeeft dat u instemt met het behandelplan.

Samenwerking met andere zorgverleners

Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners, die bij u betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelplan. Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u het behandelplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek. De zorgverzekeraar staat namelijk niet toe dat er meerdere Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) gedeclareerd worden voor dezelfde DSM IV classificatie. Daarnaast is het van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar worden afgestemd. Als u daarmee instemt kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden. Vanuit onze praktijk zijn wij echter terughoudend met combinatie behandelingen met zorgverleners die wij niet in ons netwerk hebben, en dus minder makkelijk informatie mee kunnen uitwisselen. Het is dan ook van belang dit tijdens het intakegesprek goed met uw behandelaar van onze praktijk door te nemen.

Crisisopvang

De zorgverzekeraars hebben de regionale crisiszorg uitsluitend ingekocht bij GGZ Rivierduinen. Dit neemt niet weg dat als u spoedeisende hulp nodig heeft, u ons altijd kunt mailen of bellen. Indien dit onvoldoende soelaas biedt en een extra afspraak kennelijk niet volstaat dan kan buiten kantooruren de huisartsenpost ingeschakeld worden die in overleg met uw behandelaar van onze praktijk (indien bereikbaar) eventueel de crisisdienst kan inschakelen. Tijdens kantooruren kan dat via uw behandelaar en/of via de huisarts. U kunt het behandelplan gebruiken als informatieoverdracht.

Kwaliteit

Onze praktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst ervan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij de tussentijdse evaluaties. Daarnaast hanteren wij een hulpmiddel voor Feedback Informed Therapy (FIT). Gedurende of aan het einde van de behandeling wordt u verzocht een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen (CQi).

Onze praktijk houdt wekelijks een multidisciplinaire intervisie, maar neemt tevens deel aan maandelijkse intervisie bijeenkomsten met andere specialisten in de GGZ. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of ik uw vraag bij de intervisie wil inbrengen.

Er gelden twee criteria voor herregistratie van de psychotherapeut: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet een psychotherapeut 3120 uur als zodanig werkzaam zijn. Zie voor meer informatie hierover op www.lvvp.info

De kwaliteit van de opleidingsplaats psychotherapeut en GZ-psycholoog wordt jaarlijks geëvalueerd door het RINO, opleidingsinstituut voor BIG geregistreerde opleidingen. Zie voor meer informatie hierover op www.rinogroep.nl

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, horen wij dat graag van u. Wij adviseren u altijd dit eerst met de behandelaar zelf te bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u ook een mail sturen met uw klacht naar informatie@praktijklev.nl. We kunnen uw klacht ook in ons multidisciplinaire overleg aan de orde stellen. Indien nodig kan een collega contact met u opnemen om te bemiddelen. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op de volgende klachtenprocedures:
NVP: www.psychotherapie.nl/217055273/Klachtenregeling
LVVP: www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar 

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Testmateriaal mag u ook inzien, echter daarvan kunt u geen afschrift krijgen. Voor verdere rechten en plichten verwijzen wij U naar de WGBO.

Privacy

Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie- en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kunt u dit kenbaar maken. Consequentie hiervan kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden. Hetgeen uw behandelaar uit hoofde van zijn of haar functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en pas na schriftelijke toestemming.

Kosten

Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Praktijk LEV valt onder de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ, die betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de generalistische basis GGZ of naar de specialistische GGZ. Alleen behandeling waarvoor een diagnose is vermoed of gesteld door de huisarts en is vastgesteld na de intake wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor behandeling binnen de specialistische GGZ geldt bovendien dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie, zoals eHealth en/of een standaard psychologische behandeling niet werkzaam is gebleken of dit door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing is geldig vanaf de datum van afgifte. Zorgt u er dus voor dat u pas een afspraak maakt, als u de verwijzing in uw bezit heeft. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.

Onverzekerde zorg

Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis (aanpassingsstoornis genoemd), arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM IV classificatie, dan komt de behandeling voor eigen rekening. Voor deze omstandigheid geldt een uurtarief van 95 euro per zitting van drie kwartier. Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, zodat u niet bang hoeft te zijn dat de kosten van de kennismaking niet door uw zorgverzekeraar betaald zullen worden. Deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijk eigen risico. Voor informatie over de hoogte van uw eigen risico kunt u in uw polisvoorwaarden kijken.

Kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar

Onze praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. U heeft hier geen omkijken naar. De declaratie gaat wel ten koste van uw eigen risico, dat de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt. We hanteren daarbij de door uw zorgverzekeraar gestelde tarieven die zijn afgeleid van de NZa tarieven www.nza.nl. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar uw zorgverzekeraar.

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Na ontvangst van uw email ontvangt u binnen twee tot maximaal drie weken een reactie met een uitnodiging voor een kennismaking (mits mogelijk binnen 4 weken). Daarnaast krijgt u vooraf of na het eerste gesprek inloggegevens toegezonden om een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook krijgt u een algemene vragenlijst toegezonden tijdens de intakefase.

Indien u liever eerst uw situatie mondeling wilt toelichten of vragen hebt, dan kunt u ons op werkdagen telefonisch bereiken -op tussen 9.00 en 17.00 uur op 070-2400044. Onze praktijk is geopend op werkdagen. Bij vakantie of ziekte nemen wij onderling waar. In het uitzonderlijke geval dat we allemaal tegelijkertijd niet bereikbaar zijn hebben we afspraken met collega praktijken voor waarneming. U zult hier tijdig en duidelijk over geïnformeerd worden voor afwezigheid, contactgegevens staan ook in de automatisch verzonden email bij afwezigheid en u kunt bij vragen altijd terecht op ons telefoonnummer 070-2400044 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, ook tijdens onze afwezigheid.

Afzeggen/verzetten van afspraak en no-show tarief

Indien u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, behouden we ons het recht voor een no-show tarief van 75 euro in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.

E-Health

Onze praktijk beschikt over een uiteenlopend aantal modules van zelfhulpprogramma’s van een landelijk erkende aanbieder. Deze programma’s kunnen ingezet worden als onderdeel van de behandeling. Wanneer zelfhulpprogramma’s u aanspreken, vraag er dan naar.

Monitoring

De praktijk maakt gebruik van regelmatig in te vullen vragenlijsten, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart wordt gebracht. Tijdens de intakefase krijgt u via een e-mail een link naar vragenlijsten van TelePsy of Manageware Pro toegezonden, zodat u de vragenlijsten thuis kunt invullen. Deze vragenlijsten zijn een hulpmiddel bij het snel verkrijgen van meer achtergrondinformatie over uw klachten en de wijze waarop u daar mee omgaat, en biedt aanwijzingen voor de diagnose.

MEER OVER AANMELDEN